Hướng dẫn thiết lập JAVA HOME để chạy các phần mềm yêu cầu JDK

Thiết lập JAVA HOME sau khi cài đặt jdk sẽ giúp các bạn không còn nhận thông báo "không tìm thấy JVM Enviroment..." hay "JDK not found...." khi cài đặt Ecplise, Android studio,......

Trên windows sẽ tạo sẵn các biến môi trường (Variable Enviroment) giúp bạn có thể chạy nhưng lệnh như cmd, copy, ver, shutdown từ bất kỳ vị trí thư mục nào trên Command Prompt. Và JRE cũng vậy, sau khi cài đặt JRE đã có sẵn trong biến môi trường để bạn có thể sử dụng lệnh java -version để kiểm tra.

Tuy nhiên, JDK lại khác, nó không tự thêm vào biến mỗi trường, mà bạn phải tự thêm một cách thủ công.

01

Để thêm JAVA HOME, các bạn chọn chuột phải vào My Computer, chọn Properties, chọn tiếp Advanced System settings.

Chọn tiếp Enviroment Variables..

02

Bạn chọn New

Nhập tên JAVA_HOME

Nhập đường dẫn tới thư mục jdk bạn đã cài đặt

03

Nhấn OK để kết thúc và bạn có thể mở Command Prompt kiểm tra bằng lệnh javac -version

04


học thiết kế website


Bình luận của bạn